Pedagogik och värdegrund

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Läroplan för förskolan  – Lpfö 2018

Vår verksamhet genomsyras av ett tillåtande, respektfullt och utvecklande arbete tillsammans med barnen. På Rödmyrans förskola arbetar vi aktivt med förskolans styrdokument Läroplanen -18. Den övergripande planeringen av verksamheten görs på de inledande planeringsdagar vi startar både höst- och vårterminen med, sedan gör vi en mer detaljerad planering varje vecka.

Vi anser det vara av stor vikt att i den dagliga samvaron med barnen ha…

ett tillåtande och respektfullt förhållningssätt,

en lyhördhet för barnens idéer och åsikter,

arbetsglädje i personalgruppen för att låta detta spegla av sig på barngruppen.

Tre dagar i veckan delas barnen in i åldersanpassade projektgrupper där det pedagogiska arbetet planeras utifrån barnens nivå. Vi arbetar temainriktat utifrån barnens intressen, vilket innebär att vi hela tiden observerar barnen för att finna vari intresset ligger för tillfället. Utifrån det planerar vi sedan temat.

Varje termin skriver vi en verksamhetsplanering. I den kan Du läsa mer om hur vi arbetar med verksamheten.

På Rödmyrans förskola tycker vi att det är av värde att ha en tydlig struktur och fasta rutiner för barnen, som på så sätt ges möjlighet till att snabbt känna sig trygga på förskolan.

Rödmyrans värdegrund

På Rödmyrans förskola är en viktig del av verksamheten att utveckla barnens empatiska förmågor samt omtanken om varandra. Vi lägger stor vikt vid att lära barnen att respektera varandra samt de vuxna som finns i deras närhet.

Här på Rödmyrans förskola vill vi att alla barn ska få känna att de är viktiga individer. Vi arbetar för att alla blir sedda varje dag. Vi stödjer varje barn i dess utveckling så att de känner tilltro till sin egen förmåga och att de känner trygghet i sin identitet.

Framför allt så värnar vi om en miljö där alla barn känner sig trygga och där pedagoger och föräldrar tillsammans arbetar utifrån barnens bästa.