Verksamheten

På Rödmyrans förskola genomsyrar hela dagen av en pedagogisk verksamhet där lek och lärande går hand i hand.

Under ”En dag på Rödmyran” kan du se närmare på hur dagarna ser ut rutinmässigt. Nedan följer en överblick över veckodagarna.

Måndag: Utedag. Hela barngruppen är ute på förmiddagen så länge barngruppen och väder tillåter.

Tisdag, onsdag och torsdag: Projektgrupper
Detta betyder att barnen är indelade i sina projektgrupper med respektive ansvarig pedagog under förmiddagen.

Fredag: Sång och musiksamling

Denna dag har vi en gemensam sång- och leksamling i cirkelrummet. Innehållet för samlingen denna dag är sång, rim, ramsor, grupplek eller liknande.

Utevistelse

Vi är ute varje dag. Utevistelsen är viktig för barnen då de behöver en större yta att vistas på för att få utlopp för sina grovmotoriska behov. Utevistelsen skall också förhoppningsvis hålla sjukdomarna borta så gott det går. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Att få frisk luft gör också att vi orkar mer under dagen.

Lunchen

Varje dag klockan 11.15 äter vi mat. Vi ser måltiden som en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Vid matbordet ges många tillfällen till goda samtal och vi lägger stor vikt vid att matsituationerna ska vara en lugn stund på dagen.

Vila

Varje dag efter lunch ges barnen möjlighet till vila. De yngsta barnen vilar/sover utomhus i vagnar medans de äldre lyssnar på saga.  Under vilan skall barnen ges ett tillfälle då de i lugn och ro kan få vila sin kropp och sin hjärna.

Födelsedagar

Vi firar varje barn på hens födelsedag med sång och present på samlingen.

Dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen som sker på förskolan består av väggfasta pärmar som sitter uppe i barnens höjd. Varje projektgrupp har en varsin pärm där den ansvariga pedagoger dokumenterar arbetet i gruppen.

Förutom det sitter det en ”Veckans bilder” i hallen, även den i barnens höjd, där vi varje vecka sätter upp bilder från veckan som varit.

Utflykter

Alla utflykter som vi gör på förskolan skall ha ett tydligt syfte och ett meningsfullt innehåll. Utflykten skall återkopplas till det vi gör på förskolan i verksamheten. En gång per termin går vi på heldagsutflykt med hela barngruppen.

Föräldrasamverkan

Genom utvecklingssamtalen och dess underlag, spontana samtal genom lämning och hämtning, samt övriga möten mellan föräldrar och oss i personalgruppen får föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i barnens tid på förskolan. Som förälder får ni också svara på en del enkäter som utformas av personalen och kommunen.

Inskolning

På Rödmyran har vi heldagsinskolning. Detta innebär att Du som förälder är med barnet hela dagen. Allt för att barnet skall känna sig trygg och för att ni som föräldrar skall få tid att lära känna oss, lokalerna och även få en tydlig insyn i hur vi arbetar och bemöter barnen. Inskolningen pågår tills barnet och förälder känns redo.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds på vårterminen. Då samtalar pedagog och föräldrar om hur barnet har det på förskolan, hur hen har utvecklats samt hur vi ser framåt.

Föräldramöte

Föräldramöte med information och diskussion sker 1 gång per läsår.

Sommaravslutning och Lucia-firande

Detta är också tillfällen där du som förälder bjuds in till förskolan.